شماره های ثبت اختراع و علائم تجاری محصولات جی ۵

«۳۱۳۵۰، ۲۶ت/۱۲/۸۳»

«۱۲۹۱۳۶ ، ت۱۲/۱۱/۸۴، ۸۳۱۲۱۵۸۲»

«۱۳۱۰۵۸ ت۱۱/۱/۸۵ ،۸۴۰۲۰۶۶۶»

«۱۳۰۱۲۰ ،ت ۱۸/۰۱/۸۵ ،۸۴۰۲۰۶۶۴»

«۱۳۰۱۴۹ ت ۱۸/۰۱/۸۵، ۸۴۰۲۰۶۶۵»

« ۱۲۹۱۳۵ ت۱۲/۱۱/۸۴ ، ۸۳۱۲۱۵۸۳»

« ۱۳۴۶۵۸ ت۰۱/۰۶/۸۵ ،۲۷/۲/۸۵»

«۱۳۴۶۶۰ ت۰۱/۰۶/۸۵، ۸۵۰۲۲۱۸۱»

«۱۳۲۹۴۳ ت۲۲/۰۳/۸۵، ۸۴۱۲۰۴۲۳»

«۱۳۲۹۴۲ ت۲۲/۰۳/۸۵ ،۸۴۱۲۲۰۲۹»

« ۱۳۲۹۴۱ ت۲۲/۰۳/۸۵ ،۸۴۱۱۲۰۶۶»

«۱۳۲۹۴۰ ت۲۲/۰۳/۸۶ ،۸۴۱۲۰۴۲۲»

«۱۳۸۱۴۵ ت۱۸/۰۹/۸۵ ،۸۵۰۴۲۰۰۸»

«۱۳۸۱۶۲ ت۱۵/۰۹/۸۵، ۸۵۰۳۲۲۶۳»

« ۸۵۰۳۲۲۶۱ ت۲۹/۰۳/۸۵»

«۸۵۰۳۲۲۶۲ ت۲۲/۰۳/۸۵»

«۸۵۰۴۲۰۰۹ ت۲۵/۰۴/۸۵»

«۸۵۰۴۲۰۱۰ت۲۵/۰۴/۸۵»

«۸۵۰۶۰۱۹۷ ت۰۴/۰۶/۸۵»

«۸۵۰۶۰۱۹۸ ت ۰۴/۰۶/۸۵»

« ۸۵۰۹۰۷۶۶ ت۰۸/۰۹/۸۵»

« ۸۵۰۸۱۱۵۲ ت۱۶/۰۸/۸۵»

«۸۵۰۸۱۱۵۱ ت۱۶/۰۸/۸۵»

« ۸۵۰۹۲۴۳۳ ت۲۸/۰۱/۸۵»

«۸۵۰۹۲۴۳۱ ت۲۸/۰۸/۸۵»

«۸۵۰۹۲۴۳۲ ت۲۸/۰۹/۸۵»

«۸۵۰۶۰۱۹۹ ت۰۴/۰۶/۸۵»

«۸۵۰۹۰۷۶۷ ت ۰۸/۰۶/۸۵»

« ۸۵۰۹۰۷۶۸ ت۰۸/۰۶/۸۵»

(3 votes, average: 467 out of 5)
Loading...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.